Moto Sasaki wins King of Ground in Yokohama + Year end KOG title!

Congratulations to Moto Sasaki taking the win at the KIng of Ground in Yokohama, Japan earlier today, followed on the podium by Nao Yoshida, and Takahiro Ikeda. Rest of results below. In related news congratulations to Moto Sasaki for taking the KOG year end title, Takahashi Akihiko won the Expert class!

Moto Sasaki
Nao Yoshida
Takahiro Ikeda
Yoshihiro Shinde
Shinichiro Hara
Syuichi Osada
Ryousuke Takagi
Takahashi Akihiko
Yamamoto Yu
Akihiro Matsuura
Tomoaki Yoshimura
Minehito Shinzato
Kenshiro Ojima